Coaching

REVIEWS


"Ik vond het allemaal heel verhelderend. Prettige manier van coachen. Eigenlijk dacht ik eerst niet dat coaching mij zou helpen. Jouw inspirerende manier werkt bij mij zeker."

- R. W. te Utrecht


************Algemene voorwaarden (team) coachingARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen  en op alle overeenkomsten van Energy praktijk te Zoetermeer, gedaan aan of aangegaan met derden betreffende in-company coaching trajecten en/of trainingen. Deze algemene voorwaarden vormen een integrerend onderdeel met de door Energy praktijk gedane aanbiedingen en/of de overeenkomsten die Energy praktijk is aangegaan.

2. Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.

3. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

“Energy praktijk” : de gebruiker van deze voorwaarden;

“de opdrachtgever” : degene met wie Energy praktijk een overeenkomst sluit en/of aan wie

Energy praktijk een aanbod doet;

“het team” : degenen die de team coaching volgen of zouden volgen;

“de deelnemer” : degene die de coaching volgt of zou volgen;

“de overeenkomst” : de overeenkomst van opdracht tussen Energy praktijken de opdrachtgever.ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

1. Een eerste kennismakingsgesprek tussen Energy praktijken de opdrachtgever alsmede het uitbrengen van een offerte en het aanbrengen van wijzigingen in een eerste uitgebrachte offerte zijn vrijblijvend en kosteloos.

2. Alle door Energy praktijk verrichte overige werkzaamheden en gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het voeren van vervolggesprekken, overleg en intakegesprekken, de voorbereidingstijd en het aanbrengen van verdere wijzigingen in een reeds gewijzigde offerte, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de door Energy praktijk gehanteerde tarievenlijst. Bemiddelingsgesprekken worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Energy praktijk gehanteerde dagdeeltarief.ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

1. De overeenkomst tussen Energy praktijk en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst door Energy praktijk van de door de opdrachtgever ingevulde en ondertekende opdrachtbevestiging of door mondelinge of schriftelijke bevestiging door Energy praktijk aan de opdrachtgever van diens mondeling verstrekte opdracht.ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Energy praktijk is gerechtigd om de overeengekomen prijs jaarlijks met ingang van 1 september te verhogen.


ARTIKEL 5. PROGRAMMAWIJZIGING / UITSLUITING

1. Energy praktijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in overleg met de opdrachtgever en/of het team wijzigingen in het programma aan te brengen, indien naar het oordeel van Energy praktijk het ongewijzigd uitvoeren van het programma zou kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. Kosten voor overleg over wijzigingen in het programma worden bij de opdrachtgever

in rekening gebracht naar rato van het door Energy praktijk gehanteerde dagdeeltarief.

2. Energy praktijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deelname van een deelnemer aan het coaching traject of een gedeelte daarvan in overleg met de opdrachtgever en/of het team te weigeren, indien naar het oordeel van Energy praktijk de deelname van de deelnemer aan coaching traject of een gedeelte daarvan zou kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten.

Kosten voor overleg over uitsluiting van deelname worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Energy praktijk gehanteerde dagdeeltarief.

3. In het geval dat tussen Energy praktijken de opdrachtgever en/of het team een onoverbrugbaar verschil van inzicht ontstaat over het ongewijzigd uitvoeren van de overeenkomst of uitsluiting van deelname aan de team coaching of een gedeelte daarvan, zijn zowel de opdrachtgever als Energy praktijk gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat Energy praktijk aansprakelijk is voor enigerlei schade. De door Energy praktijk verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tot het moment van beëindiging van de overeenkomst, waaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten voor overleg over wijzigingen, uitsluiting en/of beëindiging van de overeenkomst, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen prijzen en voor het overige naar rato van het door Energy praktijk gehanteerde dagdeeltarief.ARTIKEL 6. TELEFONISCH CONSULT

1.In het geval dat de opdrachtgever of een deelnemer Energy praktijk telefonisch consulteert, worden de kosten van het telefonisch consult bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Energy praktijk gehanteerde tarief voor personal coaching.ARTIKEL 7. RAPPORTAGE EN EVALUATIE

1. Energy praktijk is aan de opdrachtgever verantwoording verschuldigd over de resultaten van de teamcoaching. De wijze waarop aan de opdrachtgever wordt gerapporteerd, alsmede de inhoud van de rapportage, wordt door Energy praktijk bepaald in overleg met het team. Aan de opdrachtgever of aan derden worden door Energy praktijk geen mededelingen gedaan buiten medeweten

van de desbetreffende deelnemer en/of het team. De kosten van het uitbrengen van de schriftelijke rapportage worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht overeenkomstig de door Energy praktijk gehanteerde tarievenlijst.

2. In opdracht van de opdrachtgever, op advies van Energy praktijk of op verzoek van het team kan aan het einde van de team coaching een evaluerend gesprek plaatsvinden. De kosten van het evaluerend gesprek worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht naar rato van het door Energy praktijk gehanteerde dagdeeltarief.ARTIKEL 8. LOCATIE

1. De opdrachtgever draagt de zorg en de kosten voor een, naar het oordeel van Energy praktijk, geschikte trainingsruimte.

2. Alle reis- en verblijfkosten van de team coaching van zowel het team als Energy praktijkzijn voor rekening van de opdrachtgever.ARTIKEL 9. ANNULERING

1. Energy praktijk heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte daarvan met opgave van redenen te annuleren, zonder dat Energy praktijk aansprakelijk is voor enigerlei schade, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het door haar aan Energy praktijk betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.

2. Annulering van een overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever of het team dient altijd schriftelijk te geschieden.

3. Indien de overeenkomst of een gedeelte daarvan door de opdrachtgever of het team wordt geannuleerd,

a. worden alle overeengekomen activiteiten die plaats zouden vinden binnen 30 kalenderdagen na de datum van annulering volledig bij de opdrachtgever in rekening gebracht;

b. worden alle overeengekomen activiteiten die plaats zouden tussen 30 kalenderdagen en 60 kalenderdagen na de datum van annulering voor 50% bij de opdrachtgever in rekening gebracht;

c. worden alle overeengekomen activiteiten die plaats zouden vinden tussen 60 kalenderdagen en 90 kalenderdagen na de datum van annulering voor 25% bij de opdrachtgever in rekening gebracht.ARTIKEL 10. VERPLAATSING VAN DE DATUM VAN DE TEAMCOACHING

1. Energy praktijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de team coaching zonder opgave van redenen te verplaatsen, zonder dat Energy praktijk aansprakelijk is voor enigerlei schade.

2. Indien de overeengekomen datum van de team coaching op verzoek van de opdrachtgever of het team wordt gewijzigd, wordt naast de overeengekomen prijs voor de teamcoaching

a. een extra vergoeding van 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing 5 kalenderdagen of minder voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Energy praktijkbekend wordt gemaakt;

b. een extra vergoeding van 75% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing minder dan 8 kalenderdagen maar meer dan 5 kalenderdagen voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan energy praktijk bekend wordt gemaakt;

c. een extra vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen maar meer dan 7 kalenderdagen voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Energy praktijk bekend wordt gemaakt;

d. een extra vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing minder dan 21 kalenderdagen maar meer dan tot 13 kalenderdagen voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Energy praktijkbekend wordt gemaakt;

e. geen extra vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht wanneer de verplaatsing 21 kalenderdagen of meer voor de oorspronkelijk overeengekomen datum aan Energy praktijkbekend wordt gemaakt.ARTIKEL 11. AUTEURSRECHT

1. Het auteursrecht op door Energy praktijk uitgegeven brochures, trainingsmateriaal, rapporten en andere documenten berust bij Energy praktijk, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke voorafgaande

toestemming van Energy praktijk is het de opdrachtgever en het team niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. Energy praktijk is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade van de opdrachtgever, het team en/of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Energy praktijk.

2. Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Energy praktijk nimmer verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van Energy praktijk voorts nimmer verder reikt dan de dekking van de door Energy praktijkafgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

3. De opdrachtgever is naast de desbetreffende deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor door Energy praktijkgeleden schade veroorzaakt door een deelnemer.ARTIKEL 13. BETALING

1. De facturering geschiedt deels vooraf en deels achteraf. Energy praktijk is te allen tijde bevoegd een voorschot of deelbetaling te vragen en/of zekerheid te verlangen voor de voldoening van de door de opdrachtgever te betalen bedragen.

2. Betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Energy praktijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten in het geval dat de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichtingen.

3. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Energy praktijk is in dat geval gerechtigd administratiekosten ten bedrage van 2% van de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, alsmede de wettelijke rente over de hoofdsom of het onbetaalde gedeelte daarvan, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever aan Energy praktijk verschuldigd bedrag, komen ten laste van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Energy praktijk voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van 114 euro.ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING

1. De opdrachtgever, het team en Energy praktijk zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met het coaching traject.

2. Energy praktijk treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door Energy praktijk uitgebrachte rapporten of andere documenten te gebruiken in een juridische procedure.ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement Haaglanden.


+  Asrue